Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference

Displaying 1 - 1 of 1
center

แผนการเรียน   ปกติ  4 ปี


 • ภาษาไทย        
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • ภาษาอังกฤษ  
  • Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
  • B.Eng. (Electrical Engineering)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • จบการศึกษาในระดับ
   •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือ
   •  ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องเรียนกลุ่มวิชา ดังนี้
    • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
    • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต​
 • ระยะเวลาศึกษา
  • 4 ปี
 • จำนวนที่เปิดรับ 
  • 30 คน / ปีการศึกษา

[คลิก] >> รายละเอียด วันเวลา การรับสมัคร 


*** เป็นหลักสูตรที่ถูกรับรองจากสภาวิศวกร(กว.) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกรCopyright (c) 2022 School of Electrical Engineering  , Rajamangala University of Technology Isan.
All Rights Reserved (c) Design provided by  www.paper4conference.com