Lecturer [ผศ.วุฒิชัย สง่างาม]

ผศ.วุฒิชัย สง่างาม
Asst.Prof. Wutthichai Sa-nga-ngam
wutichai {at} rmuti.ac.th
ภฟก.11790
 • ปริญญาโท
  • วศ.ม.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ปริญญาตรี
  • วศ.บ.ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอกหก ธัญบุรี)

 • อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

Research : 

 • FPGA and Image Processing.
 • AI and Applications.
 • IoT,Energy database and monitoring.

Teach :

 • Modern Digital (for FPGA).
 • IoT and Microprocessor.
 • Programmable Logics Control (PLC).
 • Electrical Engineering Math.
 • Numerical methods for Engineering.
 • Basic Electrical Engineering.

หนังสือ การออกแบบวงจรดิจิตอลและประยุกต์ใช้งานด้วยภาษา VHDL  [download]


> 2021

[1] วุฒิชัย สง่างาม  ประจวบ อินระวงค์  ธงชัย คล้ายคลึง  ธีระยุทธ จินดามาตย์  พีรพล ช่างปลูก  อรุโณทัย อินทรกำแหง และกัญญาณัฐ เกิดชื่น "เครื่องบันทึกการวัดความดันโลหิตผ่านอินเทอร์เน็ตราคาถูก" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 (EENET2021) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

[2] ประจวบ อินระวงค์  วุฒิชัย สง่างาม   ธงชัย คล้ายคลึง และประเสริฐ เผื่อนหมื่นไวย  "การตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยแบบเวลาจริงด้วย YOLOv4" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 (EENET2021) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

[3] ธงชัย คล้ายคลึง ประจวบ อินระวงศ์ วุฒิชัย สง่างาม และกิตติวงศ์ สุธรรมโน "เทคนิคการทบทวนการกำหนดค่าเซตติ้งการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้านแรงดันต่ำในตู้จ่ายไฟหลักของอาคาร" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE2021) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


> 2020

[1] ยุทธณา คงจีน  ธีรภัทร  ดํารงธรรม  อดิศร พลเสนา  รุ่งเพชร ก่องนอก กฤติเดช  บัวใหญ่ ประจวบ อินระวงค์ วุฒิชัย สง่างาม กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์  และกาณฑ์ เกิดชื่น "เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมวิธีการปลาวาฬเพื่อปรับตั้งค่าพารามิเตอร์อัตราการเร่งของการวิเคราะห์การไหลกําลังไฟฟ้าด้วยวิธีการเกาส์-ไซเดล"  การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 11 (ESTACON 2020)  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


> 2019

[1] ประจวบ อินระวงค์  วุฒิชัย  สง่างาม  ปรเมศร์ หุ่นทอง  ยุทธนา แตงสี  "ชุดคํานวณค่าไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (EENET2019) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[2] วุฒิชัย  สง่างาม  ประจวบ อินระวงค์   สราวุธ พันธ์เพชร  จันทร์เจ้า มะลิซ้อน "ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยคลื่นอินฟาเรดผ่านอินเตอร์เน็ต" การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2562 ครั้งที่ 3  (CreTech2019) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ณ โรงแรมลอฟต์มาเนีย  บูติค โฮเทล จังหวัดชุมพร


2018
[1] กระดาษทราย  สันตะวงศ์ ชินวัฒน์  เอกกลาง ประจวบ อินระวงศ์  วุฒิชัย  สง่างาม  "การตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยจากพฤติกรรมการใช้กระแสไฟฟ้า"  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018) ระหว่างวันที่  26-29 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์  จังหวัดพิษณุโลก
[2] พีระพงษ์  แนวโนนทัน  นายวิฑูรย์  พานอิ่มมะเริง  ประจวบ  อินระวงศ์  วุฒิชัย  สง่างาม   "ชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศผ่านเครือข่ายอิเตอร์เนต"  การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018)  วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


> 2017
[1] วุฒิชัย สง่างาม  ประจวบ  อินระวงค์  สุรชาติ ส่วนบุญ  และ  ปิยเทพ เนื้อนุ่ม  "เครื่องบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยราสเบอรี่พายผ่านอินเตอร์เน็ต"  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017) ระหว่างวันที่  25-28 กรกฏาคม 2560  ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
[2] เจนณรงค์  กาสำโรง  เอกลักษณ์  พุ่มกลาง  กิตติวุฒิ  จีนนะบุตร  ประจวบ อินระวงศ์  และ วุฒิชัย  สง่างาม   "การติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยอาดุยโน่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต"  การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 8 (ESTACON 2017)  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 > 2016
[1] วุฒิชัย สง่างาม  ประจวบ  อินระวงค์  วัชระ  ตุ่นกระโทก  ศักดิ์ชัย  แผ่นกระโทก  "การประยุกต์ใช้ซิกบีเพื่อรับส่งข้อมูลไร้สายสำหรับดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์"  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


> 2015
[1] วุฒิชัย สง่างาม  ประจวบ  อินระวงค์  กรนิต  พาสันเทียะ  บุญพิพัฒน์  เกตุนอก  "การสร้างภาพความร้อนเพื่อวัดอุณหภูมิโดยใช้เซ็นเซอร้ IR MLX 90620"  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015) ระหว่างวันที่  8-10 กรกฤาคม 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ จังหวัดตรัง
[2] วุฒิชัย สง่างาม  ประจวบ  อินระวงค์  กิตติวงศ์  สุธรรมโน วิชัย  สายคติกรณ์  อิสรีย์  วงศ์ศรีใส  "การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของจํานวนบทความต่อผู้อ่านบทความ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (EENET2015) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


> 2013
[1] วุฒิชัย สง่างาม  ยุทธพล  พักกระโทก  ศิริมงคล  แป้นวงค์  "การตรวจสอบหาตําแหน่งและขนาดจุดปิดผนึกของแผ่นฐานฮาร์ดดิสก์ โดยใช้โปรแกรม LabVIEW" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5 (EENET2013) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


> 2011
[1] กิตติวุฒิ จีนนะบุตร วุฒิชัย สง่างาม ธวัช เกิดชื่น และมงคล ด่านบำรุงตระกูล "การติดตามการใช้พลังงานด้วยชิฟเอฟพีจีเอ"  การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 (EECON33) ระหว่างวันที่  1-3 ธันวาคม 2553  ณ จังหวัดเชียงใหม่


> 2010
[1] วุฒิชัย  สง่างาม  มงคล  ด่านบำรุงตระกูล  พินิจ  ศรีธร  กิตติวงศ์  สุธรรมโนและประเสริฐ  เผื่อนหมื่นไวย "การวัดกำลังไฟฟ้าจริงด้วยเทคนิคการแปลง ฟูริเยร์แบบเร็วบนชิฟเอฟพีจีเอ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 2 (EENET2010)  ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์2553, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่.


> 2009
[1] Wutthichai Sa-nga-ngam , Phinit Srithorn and Thawatch Kerdchuen, "An Implementation of a FPGA based FFT for Power System Harmonic Identification," GMSARN International Conference 2009, 25-27 November, Ha Long City, Vietnam.Copyright (c) 2022 School of Electrical Engineering  , Rajamangala University of Technology Isan.
All Rights Reserved (c) Design provided by  www.paper4conference.com