Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference

Displaying 1 - 1 of 1
center

แผน ก แบบ ก1


 • ภาษาไทย        
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • ภาษาอังกฤษ  
  • Master of Engineering (Electrical Engineering)
  • M.Eng. (Electrical Engineering)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  • มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
  • (1) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ
  • (2) ส ำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00  ถึง 3.24  จากระบบ 4 ระดับคะแนน และเคยมีผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไป อย่างน้อย 1 ผลงาน หรือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   (3) และเป็นนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะศึกษาในรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

    
 • ระยะเวลาศึกษา
  • 2 ปี
  • เน้นทำงานวิจัย 
 • จำนวนที่เปิดรับ 
  • 5 คน / ภาคการศึกษา

 • หมายเหตุ : แผน ก แบบ ก1 หมายถึง จัดทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต
   Copyright (c) 2022 School of Electrical Engineering  , Rajamangala University of Technology Isan.
All Rights Reserved (c) Design provided by  www.paper4conference.com